نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/2/26      10:8:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:122


نسخه چاپی| ارسال به دیگران
نگاهی به کارکردهای اجتماعی پلیس در پیشگیری از جرایم
گروه اجتماعی _ پژوهش های صورت گرفته نشان داده که کارکرد اجتماعی پلیس، بیشترین تاثیر را در پیشگیری از جرم دارد و از همین رو این کارکرد در اولویت اقدامات نیروی انتظامی قرار گرفته است.

 

پیشگیري اجتماعی، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که هدف آن خنثی کردن عوامل مؤثر در وقوع جرم و این به معناي مداخله در محیط هاي اجتماعی مانند خانواده، محله، آموزشی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و ... است.

پیشگیري از ارتکاب جرم همواره مورد توجه جوامع مختلف بوده و رویکردهاي مختلفی براي رسیدن به این هدف اتخاذ شده است. ارعاب، ناتوان سازي، حفاظت از آماج جرم، حذف موقعیت هاي جرم زا و بالابردن هزینه ارتکاب جرم از جمله راهکارهاي تجربه شده بشر در این زمینه است.

با این همه، افزایش ارتکاب جرم نشان دهنده ناکارآمدي راهکارهاي تجربه شده است؛ امروزه نظام هاي حقوقی کشورهاي پیشرفته، پیشگیري اجتماعی از جرم را به عنوان رویکردي بهینه و مؤثرتر از پیشگیري هاي وضعی و کیفري به رسمیت شناخته و در قالب برنامه هاي متنوع اجرا می کنند.

موفقیت هاي زیادي از طریق شکل گیري مشارکت پلیس با سایر مقامات عمومی و شهروندان براي هدف گیري مؤثر و کاهش عوامل خطر بزهکاري و بزه دیدگی عاید شده است.

همان گونه که شکل هاي جدید مشارکت تحت عنوان مشارکت هاي بین نهادي، بخش عمومی، بخش خصوصی و غیره؛ فناوري هاي جدید مثل سامانه هاي نقشه جرم، پراکندگی جغرافیایی جرم و غیره و برنامه هاي گوناگون پیشگیري از جرم مانند پلیس محله؛ برنامه هاي فراگیر اجتماعی و غیره براي افزایش امنیت طراحی و اجرا می شوند، ولی باتوجه به نظریه هاي صاحب نظران مطرح در حوزه پیشگیري از جرایم، برخی از کارکردهاي پیشگیرانه با رویکرد اجتماعی و جامعه محوري پلیس می تواند در این حوزه نقش مهمی را ایفا کند.

از نظر ادبیات علوم اجتماعی، کارکردهای اجتماعی پلیس در پیشگیری از جرایم را می توان در چند دسته ذیل طبقه بندی کرد:

1- حضور ماموران پلیس به عنوان تعلیم دهنده در مراکز آموزشی

2- ارائه اطلاعات به جامعه

3- حمایت از بزه دیدگان

4- ایفاي نقش به عنوان مربی و الگو

5- اجرای طرح های مشارکت ساکنان محلات در پیشگیري از جرم

6- مشارکت پلیس در عدالت ترمیمی و میانجی گري

با حضور مشهود پلیس و انجام فعالیت ماموران آموزش دیده به عنوان آموزش دهنده الگوهاي صحیح رایج، یکی از الگوهاي موثر پلیس در جامعه به عنوان نقش آموزشی در پیشگیري اجتماعی از جرم است.

الگوي رایج موثر درگیر شدن پلیس در مدارس، نقش آموزشی است؛ این الگو کهن ترین شیوة همکاري بین پلیس و مدارس بوده و از ابتداي قرن بیستم مورد استفاده قرار گرفته است، پلیس می تواند از طریق ارائه اطلاعات کلی در مورد شیوه هاي اجتناب از بزه دیدگی به جامعه، در پیشگیري از جرم کمک کند.

ماموران پلیس می توانند از طریق مدارس براي ارائه سخنرانی در مورد روش های صحیح رانندگی با خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه، آشنایی با آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد به مواد مخدر و فضای مجازی و دیگر مباحث مرتبط با نظم و امنیت عمومی، دعوت شوند و همچنین می تواند در آگاه سازي عمومی و تبلیغات رسانه اي به منظور تغییر گرایش ها و رفتارها در مورد جرم و خشونت شرکت کرده و براي جلوگیري از بزهکاري در جامعه، راهکارهای خود را بیان کند.

بزه دیدگان اغلب نیاز به مراقبت و حمایت فوري، قوت قلب و در برخی موارد مشاوره دارند؛ ارائه حمایت قوي به بزه دیدگان، اعتماد عمومی به پلیس را افزایش داده و بزه دیدگان را ترغیب به گزارش موارد جرم به پلیس و درخواست کمک از آن می کند.

یکی از اصول کلیدي پیشگیري از جرم، استفاده از راهبردهایی است که برمبناي ایجاد همکاري و مشارکت بین موسسات دولتی و وزارتخانه ها، سازمان هاي عمومی و غیردولتی، بخش بازرگانی و جامعه مدنی است.

باتوجه به نگرش هاي متفاوت نسبت به عوامل اجتماعی جرم، تقسیم بندي هاي مختلفی از پیشگیري اجتماعی ارائه شده است.

پیشگیري اجتماعی از جرم به 5 زمینه تقسیم شده است:

1- پیشگیري اوان کودکی یا پیشگیري رشدمدار

2- پیشگیري از طریق رویکرد توسعه اجتماعی

3- پیشگیري از طریق تمرکز بر نهادهایی مانند مدرسه یا مشاغل به جاي تمرکز بر افراد

4- پیشگیري از طریق انحراف مسیر بزهکاري گروه هاي در معرض خطر

5- پیشگیري از طریق تغییر ارزش هاي اجتماعی توسط رسانه هاي مکتوب و غیرمکتوب

پژوهش های صورت گرفته نشان داد،کارکرد "حضور ماموران پلیس به عنوان تعلیم دهنده در مراکز آموزشی" بیشترین تاثیر را در پیشگیری از جرم دارد و از همین رو این کارکرد در اولویت اقدامات پلیس قرار گرفته است.

سایر پیشنهادات در این رابطه را می توان این گونه دسته بندی کرد:

1-اولین گام در ساماندهی امر مدیریت، پیشگیري از جرم و بی نظمی، قانونمندکردن اصول و راهبردها و شیوه هاي اجرایی است باید قانون جامعی در مورد پیشگیري از جرم تدوین و تصویب شود، در این قانون باید نهادهاي ملی و منطقه اي و محلی متولی امر پیشگیري اجتماعی و حدود و وظایف هر یک از آنها نیز مشخص شود.

2- مطالعۀ تطبیقی جامع تر در مورد اقدامات پلیس و مدرسه و گردآوري و مستندسازي الگوها و ابزارهاي موفق.

3- پس از تثبیت نهادهاي متولی،پیشگیري از جرم در سطح جامعه و ضرورت تهیه راهبرد ملی پیشگیري از جرم، اولویت بعدي اقدامات پیشگیرانه اجتماعی در هر کشور و از جمله در کشور ما است.

4- ایجاد اجماع ملی بین نهادهاي مختلف مؤثر در امر پیشگیري اجتماعی براي موفقیت برنامه هاي پیشگیري از جرم لازم است.

5- درگیرکردن جامعه در امر پیشگیري از جرم، بی نظمی و استفاده از ظرفیت هاي اجتماعی، یکی از اساسی ترین راهبردهاي پیشگیري از جرم است.

6- براي دستیابی به بهترین راهبردهاي پیشگیرانه پلیسی در کشورمان، باید روش هاي سنتی پیشگیري و تدابیر محلی را با دانش نو در این زمینه عجین سازیم.

7- واحد پیشگیري از جرم باید آموزش و کمک فنی به سایر نهادهاي دولتی، اصناف و تشکل هاي جامعي ارائه کند تا آنان را قادر به طراحی سیستم هاي ارائه خدمات پیشگیري از جرم در اجزاي خود سازد./

نویسنده: سرهنگ جهانگیر کریمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون

ارتقاء امنیت وب با وف بومی