نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/12/8      15:13:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:170


نسخه چاپی
بررسي نقش پليس در پيشگيري اجتماعي از جرم
گروه اجتماعي - پليس سازمان اجتماعي است كه وظيفه اصلي آن حفظ نظم وامنيت مي باشد ودر دوران معاصر با پيشرفت علوم اجتماعي و مطرح شدن بحث پيشگيري از جرم،به نقش پليس دراين رابطه توجه شده است.

موضوع مداخله پليس در امر پيشگيري اجتماعي از جرم در سال هاي اخير،آن هم به دليل نهادينه شدن رويكرد پيشگيري از جرم در نيروي انتظامي ، جايگاه مهمي راكسب كرده است اگر درگذشته ،نگاه پليس سنتي بيشتر به پيگيري جرايم معطوف بوده و با حل مسئله و بيلان عملكرد ،چهره پليس ضربتي به خود گرفته بود ،نگاه پليس امروزي بايد بيشتر به پيشگري اجتماعي از جرايم معطوف باشد و با حل مشكلات اجتماعي ،حتي از كوچك ترين مواردي كه ممكن است درآينده به نوعي در شكل بزهكاري و ناهنجاري ها تجلي يابد ،چهره پليس اجتماعي را نشان دهد.

واضح است كه پليس اجتماعي براي حل مشكلات اجتماعي بايد در بين گروهاي اجتماعي حضوري فعال و پايدار داشته باشد وحضور فعال پليس در يك جامعه اسلامي مستلزم ارائه آموزش هاي لازم در زمينه اخلاق و احكام اسلامي به ماموران پليس جهت تربيت نيروهاي مومن و متعهد وكسب مهارت هاي لازم اجتماعي است.

شايان ذكر است با تاملي كوتاه به قانون و قانون گذاري در سال هاي اخير،اقدامات موثري در حوزه احياء آرمان موجود در بند 5 اصل156 قانون اساسي يعني ‍‍«اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم»انجام نشده است. به دليل عدم وجود قانون جامع اعمال در خصوص تبيين وظايف نهادهاي مختلف دخيل در امر پيشگيري از جرم ،نيروي انتظامي نيز نمي تواند راهبرد كامل وجامعي را براي پيشگيري از جرم داشته باشد ،بنابرين اين اين مقاله در صدد ضرورت بررسي نقش پليس در پيشگيري اجتماعي از جرم مي باشد.

پيشگيري اجتماعي مجموعه اقداماتي است كه هدف آن خنثي كردن عواملي كه درتكوين جرم تاثير گذارهستند و اين به معناي مداخله در محيط هاي اجتماعي عمومي مشترك مانند محيط هاي آموزشي ،اقتصادي ،فرهنگي وسياسي و...ودرمحيط هاي اجتماعي شخصي مانند خانواده ،محله و... مي باشد.

دركشور ايران ،مفهوم مضيق پيشگيري ازوقوع جرم ،در سال 1370وارد گفتمان سياست جنايي كشور شده است.البته تاپيش ازآن ،طبق بند5 اصل156 قانون اساسي ،پيشگيري از وقوع جرم ،از وظايف مهم قوه قضاييه قلمدادگرديده بود ،اماباوجوداين سوابق تقنيني هنوزدرابتداي راه قرار داريم وآنچه درزمينه پيشگيري ازوقوع جرم انجام شده است ،بيش تر«گسترش سياست جنايي امنيت گرا بوده كه بر انديشه هاي جديد محافظه كارانه ي جرم شناسي استوار گرديده است».

در ايران ، پيشگيري ازوقوع جرم ، نه عموما به هدف اصلاح و بازپروري مجرمان وتبه كاران ،بلكه بيشتر بخاطر حفظ نظم و امنيت درجهت حفظ دست آوردهاي آن صورت مي گيرد و در عمل ،نهاد هاي پليسي و نظامي متولي امر پيشگيري ،هستند.

امروزه پيشگيري ازجرم ،غالبا مفاهيمي چون تغيير در جامعه ،دگرگون سازي بافت شهري ،تعارضات مموجود ميان گروه هاي مختلف اجتماعي ،تعارضات ميان كنشگران دستگاه هاي مختلف ،توسعه ي تكنولوژي وطراحي شهري را به ذهن متبادر مي سازد. در حقيقت مي توان گفت امروزه سياست پيشگيري ازجرم ،بيش از گذشته با تغييرات اجتماعي همراه بوده است.اين سياست در شناسايي انواع مختلف تدابير موجود براي بررسي ،نقش مهمي ايفا مينمايد.

به طور كلي بايد گفت تدابير پيشگيرانه داراي نتايج قطعي نيستند ،لذا به رغم استفاده از شيوه هاي پيش گيرانه وضعي مانند:طراحي محيط ،مصونيت بخشي بزه ديدگان ،حفاظت الكترونيكي آماج و كنترل بزهكاران ، بزهكاري وافزايش جرم در جامعه ملموس است.

باتوجه به شناسايي كاركردهاي مهم پليس در پيشگيري از جرم طبق مدل هایي مثل: ارائه اطلاعات به جامعه ، حمايت از بزه ديدگان، ايفاي نقش به عنوان مربي و الگو و شركت درمشاركت هاي محلي پيشگيري از جرم را می توان نام برد.

با نگرش به نتايج حاصل ازنتايج داده ها و يافته هاي پژوهش ،اگرچه هريك ازكاركردهاي مذكوردر پيشگيري ازجرم موثر بوده ، ولي كاركرد پيشگيري اجتماعي پليس(حضور ماموران پليس به عنوان تعليم دهنده درمراكز آموزشي) بيشترين اولويت را در پيشگيري اجتماعي از جرم به خود اختصاص داده است.

تهیه و تنظیم: سرهنگ "خسرو نجفی"- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری

 


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون