نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/2/22      12:0:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:173


نسخه چاپی
نقش شناخت عوامل جرم زا در پیشگیری انتظامی
گروه ناجا ـ جانشین پلیس پیشگیری ناجا، با اشاره به نقش شناخت عوامل جرم زا در پیشگیری انتظامی؛ اقدامات تقابلي پليس از جمله برخورد با مجرمان سابقه دار، اجراي طرح هاى ارتقاء امنيت اجتماعي و تداوم آن در مناطق حاشيه نشين زا در پيشگيرى و كاهش ميزان وقوع جرایم تاثیر گذار دانست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس؛ بروز و ظهور آسیب های اجتماعی، قانون گریزی و هنجارشکنی سبب ازدیاد بزهکاری و افزایش جرایم در مناطق حاشیه نشین کلانشهرها می شود و پلیس برای مقابله با این معضل اجتماعی نیازمند شناخت دقیق از اطلس جغرافیای جرایم در شهرها و حذف عوامل جرم زا در این مناطق است.

از نیمه دوم قرن بيستم در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، شهرنشيني به سرعت در حال رشد است و این رشد بي رویه موجب بروز مشكلاتي چون افزایش بزهكاري، حاشيه نشيني، بحران مسكن، شرایط نامطلوب كار و مسائل زیست محيطي می شود.

عمده دلیل مهاجرت به شهرها بهره مندی از ظرفیت ها و امکانات برای قرار گرفتن در مدار توسعه است ولی در بسیاری مواقع، جنبه های محدودكننده توسعه انساني عاید مهاجران به شهرهای بزرگ می شود، علی رغم اینکه شهرها مركز تنوع، فراواني و نعمت است، با این حال منشأ فقر، جرم و جنایات و انواع ناهنجاري ها، بزهكاري ها و افول ارزش هاي انساني نيز می باشند.

با توجه به پيچيدگی جرم، وقوع آن به چهار عامل قانون، بزهكار، بزه دیده و مكان بزهكارى نیازمند است، بدون قانون جرمي وجود ندارد، بدون بزهكار یعنى كسي كه قانون شكني مي كند نيز جرمي بوجود نمی آید، بدون قصد و هدف یا بزه دیده نيز جرمي به وقوع نخواهد پیوست، همچنين بزهكارى در زمان و مكاني مشخص روى مي دهد بنابراین، این چهار عنصر را می توان از عوامل اساسى شكل گيرى بزهكارى دانست.

بزهكارى از جمله مفاهيمي است كه به شدت تحت تأثير مشخصه هاى مكاني و زماني،زمينه هاي فرهنگي، مناسبات اجتماعي، ساختار اقتصادي و ملاحظات سياسي قرار دارد و پلیس به عنوان متولی مدیریت پیشگیری از جرم همواره رویارویي با بزهكارى را در دستور کار خود دارد و لازم است برای برقراري نظم و امنيت در سطح جامعه شناخت کافی از مكان ها و زمان های وقوع بزه را داشته باشد.

بزهكاران براي ارتكاب جرم، به دنبال زمان و مكان مناسب هستند، زمان و مكاني كه حداقل خطر دستگيري و حداكثر منافع حاصل از بزهكارى را در برداشته باشد.

پلیس و متولیان امور شهری قادر هستند با ایجاد تغيير در وضعیت، زمان، مكان هاي خاص و محیط های آماده برای بزهکاری(حذف نقاط تاریک، ایجاد مراکز فرهنگی و عمومی در نقاط خلوت برای افزایش تردد و کاهش رفتارهای هنجارشکنانه در این مناطق و...) آمار جرایم را کاهش دهند؛  به بيان دیگر، تغيير و از بين بردن این فرصت ها و موقعيت ها مي تواند امكان ارتكاب جرم را از مجرمان سلب کرده و یا دشواركند و خطرات ناشي از ارتكاب بزه را براي مجرمان افزایش دهد و یا هزینه ارتکاب جرم را ارتقاء دهد.

ویژگى هاى كالبدي و خصوصيات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حاكم بر برخي محدوده هاي شهري موجب شكل گيرى فرصت ها و اهداف مجرمانه مى شود، بدین ترتيب در محدوده شهرها كانون هایي شكل مي گيرد كه تعداد جرایم بسيار بالاتري در مقایسه با محدوده هاي دور افتاده تر دارد.

برابر مطالعات انجام شده، میزان زیادی از جرایم در محدوده اى با مساحت كوچك در شهرها رخ مى دهد كه پلیس و متولیان امور شهری می توانند این نقاط جرم خيز را بر مبناي تعداد تماس هایي كه براي درخواست كمك از پليس و امدادخواهی در آن محدوده وجود داشته، پيش بيني كنند.

ارتباط بین فضا و محيط شهر با رفتارهاي اجتماعي ناهنجار در بررسي جغرافياي جرایم شهري حائز اهميت است؛ در چند دهه اخير این موضوع به مطالعات جغرافياي شهري افزوده شده، چارچوب علمي و عملي را براي تحليل فضایي و مكاني جرم و مطالعه رابطه ناهنجاري ها با فضا و زمان در محدوده شهرها فراهم آورده است.

در این مطالعات چگونگي پيدایش، كيفيت و نحوه پراكندگي اعمال مجرمانه در محدوده جغرافيایي شهر بررسي مي شود و به كمك نمایش فضایي اعمال مجرمانه و تلفيق این اطلاعات با داده هاي مكاني محل ارتكاب جرایم و شاخص هاي اجتماعي اقتصادي مجرم و محل سكونت او، شناسایي كانون هاي جرم خيز، پيش بيني محل هاي احتمالي وقوع ناهنجاري در محدوده شهر فراهم مي شود و در نهایت این اطلاعات به شكل مؤثري مي تواند به كاهش ميزان جرایم در سطح شهر، پيشگيري از بزهكاري و افزایش ایمني كمك نماید.

در عين حال با نظر به اینكه یكي از اركان مهم در مدیریت بهينه شهرها، تحليل فضایي جرایم شهري در سطح مناطق شهري مي باشد لذا بررسي و تحليل پراكندگي جرایم در مناطق مختلف كلانشهر ها، به عنوان نخستين گام در برنامه ریزي براي پيشگيري و كنترل جرایم شهري از اهميت و ضرورت قابل توجهي برخوردار است وآنچه که اهمیت بسزایی دارد، ارتباط بين فضا و محيط شهري با رفتارهاي ناهنجار اجتماعي جرم است.

در حقيقت این موضوع طي چند دهه اخير به مطالعات جغرافيایي شهري اضافه شده، چارچوب عملي مناسب تحليل فضایي و مكاني جرم و مطالعه رابطه انواع ناهنجاري ها با فضا و زمان در قلمرو شهرها است.

نتیجه می گیریم افزایش جرم و جنایت رابطه مستقيمى با افزایش تراكم جمعيت و فضای حاکم دارد. اصطلاح مكان ها و یا كانون هاي جرم خيز، بيانگر یك مكان با ميزان بالاي جرم است؛ محدوده این مكان بخشى از شهر، یك محله كوچك و یا چند خيابان مجاور یكدیگر و حتى ممكن است یك خانه یا مجتمع مسكونى باشد.

یك ناحيه جغرافيایى كه در آن وقوع بزه از حد متوسط بالاتر است و یا ناحيه اى كه وقوع بزهكارى در آن نسبت به توزیع جرم در كل ناحيه متمركزتر است، مطابق این تعریف "كانون هاي جرم خيز" شناخته می شود .

طي دو دهه اخير در نگرش و سياست هاي پيشگيرانه جرم شناسان براى مقابله با بزهكاري شهري، تغييرات مهمي به وقوع پيوسته است؛ مطابق این نگرش براى پيشگيري از جرم، علاوه بر بزهكار باید مكان وقوع بزه نيز مورد تأكيد قرار گيرد تا با حذف فرصت هاي مجرمانه در محيط جغرافيایي، امكان به حداقل رساندن نرخ بزهكاري فراهم شود.

بدین منظور یکی از راهکارهای توانمندسازی در حوزه های مختلف به ویژه حوزه های اجتماعی و محیطی است؛ ایجاد فضاهاي تفریحي و فراغتي سالم، ساختن سالن هاي ورزشي، كتابخانه، پارک ها و بسياري از مكان هاي تفریحي براي پركردن اوقات فراغت ساكنان، به ویژه جوانان در محدوده های مستعد آلودگی به جرم است.

همچنین می توان به، فعال سازی کانال های فرهنگی و افزایش سطح اطلاعات خانواده ها و جوانان در حوزه بزه های اجتماعی نیز اشاره کرد.

ایجاد مدیریت یكپارچه، كارآمد، مشاركتي و پاسخگو كه از همه امكانات و ابتكارات براي جلب فرصت ها، دور كردن تهدیدات و تأمين امنيت استفاده كند.

اقدامات انتظامي پليس مانند گشت زني (پياده، موتوري و خودرویي)، ایستگاه هاي بازرسي، استقرار ایستگاه هاى پليس، حضور سریع و به موقع مأموران در صحنه هاى جرم و... فعال شدن حوزه های پایش تصویری در سطح مناطق کوچک به ویژه مناطق حساس، پر مخاطره و مانیتور کردن  مناطقی که براساس آمارهای صورت گرفته دارای افزایش قابل ملاحظه جرم بوده اند؛ حضور نامحسوس پلیس و مراقبت از طریق پایش تصویری می تواند افزایش احساس امنیت و برخورد سریع و قاطع درصورت وجود جرایم توسط پلیس را به همراه داشته باشد.

اقدامات تقابلي پليس از جمله برخورد با مجرمان سابقه دار، اجراي طرح هاى ارتقاء امنيت اجتماعي و تداوم آن در مناطق حاشيه نشين تأثير زیادي در پيشگيرى و كاهش ميزان وقوع جرایم خواهد داشت.*

تهیه و تنظیم:سرتیپ دوم پاسدار حمید عطایی؛ جانشین پلیس پیشگیری ناجا


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون