نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/4/15      11:14:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:134


نسخه چاپی
توجه به سرمایه اجتماعی از اولویت های پلیس
گروه استان ها – زنجان- نیروی انتظامی به دنبال برقراری ارتباط مستمر با مردم برای جلب اعتماد و افزایش مشارکت عمومی است و افزایش مشارکت موجب تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد آسایش و آرامش در جامعه می شود.

 

 

امنیت مقوله ای ذهنی است و در بحث نظم و امنیت اموال عمومی آنچه که مهم است رضایت مردم از این نوع امنیت در جامعه می باشد که از آن به عنوان احساس نظم و امنیت اموال عمومی تعبیر می شود و افزایش میزان رضایت از دو بُعد امنیت عمومی و حرکت به سمت ارتقای آن که از اهداف پلیس است نیازمند توجه به ارزیابی مردم از سرمایه اجتماعی پلیس است.

سرمایه اجتماعی پلیس و ارزیابی شهروندان در این زمینه از جمله مهمترین عوامل موثر بر احساس نظم و امنیت اموال عمومی در رویکرد پلیس جامعه محور است وپليس براي انجام دادن رسالت خطير خود که همانا تامين امنيت اعضاي جامعه است نياز به مشارکت و همکاري مردمي دارد.

نیروی انتظامی به دنبال برقراری ارتباط مستمر با مردم برای جلب اعتماد و افزایش مشارکت عمومی است و افزایش مشارکت موجب تقویت سرمایه اجتماعی و موجب ایجاد آسایش و آرامش در جامعه می شود.

پليس به عنوان يكی از نهادهای عمومی، از اركان مهم هر حاكميتی است و به مثابه يكی از خرده نظام‌های اجتماعی، ارتقای نظـم و انضـباط اجتمـاعی، تسـهيل فراينـد توسـعه اجتماعی، اجرای قانون و حفاظت از آرامش و امنيت جامعه، از وظایف ويـژه آن است. ايده پليس جامعه‌محور و امنيت انتظامی «اجتمـاعی‌شـده» پيونـد سـازمان پليس را از پيوند صرف با نهاد حكومت و دولت فراتر برده است؛ به‌‌گونـه‌ای كـه پليس به‌رغم اين كه يك سازمان رسمی و حكومتی شناخته می‌شود؛ ليكن ارتباط و درهم‌تنيدگی آن با نهادهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی را نمی‌توان ناديـده گرفـت و بر همين اساس، صاحب‌نظـران علـوم اجتمـاعی و امنيتـی، سـازمان پلـيس را نيازمنـد برخورداری از سرمايه اجتماعی می‌دانند.

سرمايه اجتماعی‌، به حفظ وفاق، تعامل و اعتماد جامعه و سازمان پلـيس كمـك مـی‌كنـد، موجبـات روان سازی و برخورداری از نظم پويا را تقويـت كـرده و نقـش و سـهم درخـور توجهی را در فراهم سازی امنيت و انتظام اجتمـاعی دارد؛ چراكـه سـرمايه اجتمـاعی در مقیاس‌های خرد (فردی)، میانی (نهادی و سازمانی) و کلان (حکومتی) نیروی مؤثری برای اجتناب و ممانعت از گسست و ناامنی اجتماعی در جوامع پرمخاطره امروزی است.

ارتقاء سرمایه اجتماعی در حوزه عملکرد امنیت پلیس جامعه محور، از طریق راهبردها و توانمندی های مستمر و پایدار در تمام ابعاد می تواند بسترمناسبی برای نظارت، اعتماد، جامعه پذیری، جلوگیری از نابهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در جهت حفظ نظم جامعه باشد. الگوی جامعه محور بودن امنیت اجتماعی پلیس از جمله الگوهایی است که ضمن بازگشت به جامعه از توانایی سرمایه اجتماعی نهفته شهروندان، برای تقویت و برقراری نظم استفاده می گردد.

در واقع گسترش عملکرد پلیس جامعه محوربا تاکید بر ارزش های فرهنگی و اجتماعی، گسترش انجمن های داوطلبانه، تعاملات متقابل اجتماعی و مستمر با شهروندان نقش بارزی در افزایش سرمایه اجتماعی وبالابردن امنیت اجتماعی پایدار زندگی شهروندان در برقراری و استمرار نظم خواهد داشت.

از مؤلفه‌هـاي ديگـر سـرمايه اجتمـاعی مؤلفه اعتماد و تعاملات اجتماعی است؛ بنابراين اعتماد به همان اندازه كه يك نگـرش شخصی است، يك دارايی ضروری اجتماعی محسوب می‌شود و در حقيقت افراد به ايـن دليل قادرند به يكديگر اعتماد كنند كه عمل آن‌ها در هنجارها و شـبكه‌هـای اجتمـاعی انجام می‌گيرد. امروزه سرمايه اجتماعی، به عنوان شايستگی ضـروری بـراي سـازمان‌هـا محسوب می‌شود. سرمايه اجتماعی سازمانی منبع ناشی از ويژگی‌هـای اجتمـاعی درون سازمان است و نوعی دارایی است که هم برای سازمان و هم برای اعضای سازمان ارزش ایجاد می‌کند.

توجه نیروی انتظامی به مقوله فرهنگ سازی در راستای جلب مشارکت و اعتماد عمومی و ارائه آموزش های همگانی توسط پلیس به روش های مختلف، موجب افزایش آگاهی و ارتقاء سطح دانش عمومی در زمینه های پیشگیری، کنترل و مبارزه با جرایم و پدیده های نا امنی می شود.

سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی ، بخشی از ثروت ملّی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادّی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود . بدون سرمایه اجتماعی ، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد ، به طوری که بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی ، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند ، اما هیچ مجموعه انسانی ، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد .

در نتیجه : توجـه بـه بعـد نـرم افـزاری اقتـدار در ناجـا و برنامه ریـزی گسـترده بــرای بهره گیــری از ابزارهــای مناســب در ایــن حــوزه اســت تــا بتــوان تعــادل نســبی میـان مولفه هـای اعتمـاد، مشـارکت، مشـروعیت و منزلـت بـا بعـد اقتـدار پلیـس برقـرار کرد.

بـه عبارتـی ارتقـای سـرمایه اجتماعـی پلیـس بنـا برتعریفـی کـه از آن ارائـه شد و مولفه هـا و ویژگی های آن، نیازمنـد وجـود همزمـان و همپایـه ارکان و مولفه هـای اصلـی آن می باشـد و خدشـه در هـر یـک از مولفه هـا می توانـد تاثیـری بسـیار مخـرب بـر سـرمایه اجتماعـی پلیـس وارد نمایـد.

سـرمایه اجتماعـی پلیـس بـا میـزان اعتمـاد جامعـه بـه پلیـس، سـطح مشـارکت مـردم بــا پلیــس، درجــه مقبولیــت و نیــز وجهــه و منزلــت اجتماعــی پلیــس و ســطح اقتــدار پلیــس در جامعــه ســنجیده و بیــان می شــود و از ایــن رو هــر یــک از ایــن مولفه هــا نیــز بــا شــاخص ها و پارامترهایــی کــه درجــه یــا میــزان ســرمایه اجتماعــی پلیــس را تعییــن می نمایـد محـک می خـورد کـه در مجمـوع منجـر بـه ارتقـای کارآمـدی نیـروی پلیـس در ایجــاد نظــم و امنیــت از طریــق ایجــاد بســترها و زمینه هایــی بــرای ارتقــای تعاملــی و کارکــردی فعالیت هــای پلیــس می باشــند.

وجــود، گســترش و ارتقــای ایــن مولفه هــا بـه افزایـش سـرمایه اجتماعـی پلیـس و در نتیجـه ارتقـای کارآمـدی آن و عـدم وجـود، آسـیب و کاهـش ایـن مولفه هـا بـه زوال و افـول سـرمایه اجتماعـی پلیـس و در نتیجـه کاهـش کارآمـدی آن منجـر خواهـد گردیـد. لـذا توجـه بـه بعـد اقتـدار نـرم پلیـس در کنـار بعـد سـخت افـزاری آن می توانـد شـکاف موجـود در سـرمایه اجتماعـی پلیــس را پــر کند همانگونــه کــه از ســرمایه اجتماعــی پلیــس بــه عنــوان توانایــی، ظرفیـت و قـدرت نـرم پلیـس در برقـراری ارتبـاط بـا مـردم بـه منظـور انتظـام بخشـی هـر چـه بیشـتر در جامعـه یاد می شود .#

تهیه و تنظیم: سردار " رحیم جهانبخش " ؛ فرمانده انتظامي استان زنجان


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون