نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/5/12      12:44:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:205


نسخه چاپی
بررسی نقش نهادهای اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم
گروه استان ها- چهارمحال و بختیاری -پیشگیری اجتماعی از جرم مجموعه اهدافی برای مهار تاثیر علل جرم ، کاهش خطر بزه دیدگی، افزایش امنیت کلی اجتماع و بهبود کیفیت زندگی است.

 

 

 راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم به توسعه اقتصادی، کار و کسب امن و کاهش خسارات اخلاقی و مادی ناشی از جرم، کمک می کند و هزینه اقدامات پیشگیری از جرم باید به عنوان سرمایه گذاری تلقی شود و بازگشت این سرمایه از طریق بهبود امنیت عمومی متجلی می شود.

رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم، تقویت روابط اجتماعی، افزایش سطح کنترل غیر رسمی اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی بزهکاران بالقوه و بالفعل از ارتکاب جرم، است. پیشگیری اجتماعی از جرم بر کسانی تمرکز دارد که در خطر بزهکاری قرار دارند و احساس یکپارچگی کمتری  با جامعه دارند.

پیشگیری های اجتماعی بر اساس تقدم و تاخر زمانی به دو دسته پیشگیری های متداول و پیشگیری های جدید قابل تقسیم می باشند که پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم جزء پیشگیری های جدید است. در این مقاله با استفاده از روش اسنادی و مطالعه منابع کتابخانه ای و با هدف بررسی پیشگیری اجتماعی دربین انواع پیشگیری از جرایم و پی بردن به جایگاه نهاد های اجتماعی(خانواده،مدرسه و رسانه،...) در پیشگیری اجتماعی از جرایم تدوین شده است. همچنین با ارائه مفهوم پیشگیری و پرداختن به ابعاد و انواع ان، مبانی نظری و پیشینه پیشگیری به نقش سازمان های اجتماعی در فرایند جامعه پذیری و اجتماعی کردن افراد یعنی مدرسه، خانواده، رسانه و ... پرداخته شده است.

رکن اصلی رویکرد پلیس جامعه محور مبتنی بر مشارکت مردم، نهادهای رسمی و مردم نهاد جامعه است. بر اساس ادبیات مکتوب این رویکرد درباره مفهوم آن و مشارکت جامعه در امور پلیسی اتفاق نظر قابل ملاحظه ای مشاهده نمی شود، اما برخی تحلیل گران و صاحب نظران انتظامی و اجتماعی بر این عقیده اند که مطالعه این رویکرد و الزامات آن برای جامعه و پلیس دارای خاستگاه و اهمیت ویژه ای است. این مقاله با استفاده از روش اسنادی در پاسخ به دو سوال اساسی نگاشته شده است: 1. چالش های رویکرد پلیس جامعه محور در مشارکت مردم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم کدام است.؟ 2.ساز و کارها و الزامات مشارکت مردم در پیشگیری از جرم چیست.؟ جا به جای جرم و مشکلات در جامعه ،مواجه بودن با معضل  و مشکلات مواد مخدر، اراذل و اوباش در خیابان، کیفیت رابطه پلیس و مردم، درک مفهوم امنیت( از نگاه شهروندان، پلیس، صاحب نظران، محاکم قضائی و دولت) از جمله چالش هایی است که روند رویکرد پلیس جامعه محور و به تبع آن مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم را تحت تاثیر قرار داده است.

در نهایت اقداماتی مانند گفت وگو و همکاری با شهروندان، دادن اجازه به جامعه برای شناسایی مشکلات و یافتن راه حل ها، شرکت دادن جامعه در کمک به تعیین و تعریف رسالت، دیدگاه، ارزش ها و اولویت ها، توانمند سازی مردم با آموزش های لازم به منظور همیاری در پیشگیری از جرم، تقسیم و توزیع مسئولیت های  امور پلیسی در جامعه و مراکز دولتی و بخش خصوصی، گام های مهمی برای پیشبرد اهداف پلیس جامعه محور هستند. اصلاح روابط و نوع رفتار پلیس در جامعه می تواند زمینه های مناسبی برای تحقق راهبردهای پلیس جامعه محور باشد.

طی یکی دو دهه اخیر پژوهش های بسیاری درباره علت شناسی و پیشگیری از سوءمصرف مواد انجام گرفته است. این تحقیقات درباره پیش زمینه های سوءمصرف مواد در میان اقشار آسیب پذیر، نوجوانان و جوانان، شروع مصرف مواد و مراحل پیشرفت آن و نقش و اهمیت نسبی عوامل خاص موجب افزایش آگاهی شده است.

تحقیقات صورت گرفته همچنین پایه محکمی را برای تدوین و آزمون رویکردهای پیشگیرانه از سوء مصرف مواد تشکیل داده است. با این حال به رغم این پیشرفت ها میان آنچه تحقیقات برای پیشگیری از سوء مواد توصیه می کنند و آنچه مجریان عملا برای پیشگیری انجام می دهند معمولا شکاف بزرگی وجود دارد که این مسئله می تواند ناشی از همه جانبه نبودن و در نظر نگرفتن شرایط بومی و عدم همزبانی یافته های علمی با برنامه های پیشگیرانه باشد.

در این موضوع سعی شده تا ضمن ارزشیابی اقدامات پیشگیرانه پلیس مبارزه با مواد مخدر، عملکرد برخی دستگاه های متولی در زمینه اموزش و پیشگیری از اعتیاد نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی و گستردگی متغیرهای مورد مطالعه برخی از روش توصیفی میدانی استفاده شده و برخی از اهداف نیز از روش نظری یا کتابخانه ای استفاده شده است.

مقنن و محققین سالهاست که به دنبال راه هایی برای جلوگیری از افزایش روز افزون انواع جرایم و بررسی پیامدهای آن هستند و مجالس قانونگذاری و دستگاه عدالت قضائی کشورها به چاره جویی و انتخاب صحیح برخورد با مرتکبان جرایم می پردازند.

افزایش بی رویه جرایم و ناکار آمد بودن شیوه اعمال کیفر در مبارزه علیه جرم، گرایش روز افزون به استفاده از نتایج تحقیقات جرم شناسی و یافته های آن ، ضرورت ایجاد تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرم را برای کنترل بزهکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی در عصر ما مطرح و آشکار ساخته و همین امر باعث توجه بیشتر به علل بزهکاری و شناخت شخصیت بزهکاران در نظام عدالت کیفری شده است.

پیشگیری اجتماعی به عنوان مرحله پیش از وقوع کجروی است که یا به شکل عنایت به تمامی آحاد جامعه و یا آماج قرار دادن افراد در خطر یا مسئله دار به عنوان پیش زمینه های موثر تحقق آن، مورد توجه است. در پیشگیری اجتماعی ، یک طرف فرد و خانواده و در طرف دیگر جامعه یا محیط قرار دارد.

خانواده نیز بخشی از محیط است و بستر  تولید و تربیت اولیه فرد، به منظور جامعه پذیر ساختن او است. در واقع، عمدتا بر تغییر محیط های اجتماعی جرم زا و انگیزه های مجرمانه متمرکز است و اقدام ها عمدتا متوجه درگیر کردن افراد جامعه- به ویژه جوانان- در فعالیت های اجتماعی و یا اعطای هرچه بیشتر مسئولیت های اجتماعی به افراد جامعه است. در این مقاله با روش توصیفی به بررسی نقش نهادهای اجتماعی در پیشگیری از جرم پرداخته شده است.

امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه گرایی شده است. در این دوره، پلیس در جهت بر قراری رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می کند، از این رو، نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افرادی جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد، از قابلیت ها و اطلاعات آنان بهره می گیرد، در برخی از اقدامات پیشگیرانه و انتظامی از ظرفیت های عملی آنان بهره می گیرد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می دهد.

طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می تواند با آگاهی از واقعیت های جامعه شناختی اقدام به برنامه ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام مند با جامعه و تشکل های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله های جرم زا است.

در نتیجه یکی از شیوه های آسان و موثر در ارتباط با مردم، تعامل نیروی پلیس با سازمان های مردم نهاد محلی است که می تواند همچون مغز متفکر در شناسایی و آسیب شناسی جرم، زبان گویای محله در اطلاع رسانی و بازوی اجرایی محله ها در همکاری با نیروی پلیس ایفای نقش کند.#

تهیه و تنظیم: سرتیپ دوم پاسدارغلامعباس غلامزاده فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری

 


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون