نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/6/10      13:33:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:198


نسخه چاپی
محورهای دارای محدودیت
گروه ناجا- محورهای دارای محدودیت از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعلام شد.
 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، محورهای مواصلاتی کشور را که دارای محدودیت هستند را به شرح ذیل اعلام کرد:

- استان گیلان

- آزادراه رشت-قزوین و بالعکس کیلومتر 42 الی 57 از تاریخ  22/ 4/ 98 الی 20 /6/ 98 روزهای شنبه از ساعت 12 الی 19 روزهای یکشنبه,دوشنبه و سه شنبه از ساعت 7 الی 19  و روزهای چهارشنبه از ساعت 7 الی 12 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز  قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات درزگیری رویه آسفالت  تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

- استان قزوین

1- آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر 8 الی 23 به علت اجرای عملیات احداث روشنایی، از تاریخ 3/ 02/ 98 الی 2/ 6/ 98 از ساعت 8 الی  19 روزهای شنبه, یکشنبه, دو شنبه, سه شنبه, چهار شنبه و پنجشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, تردد همزمان با اجرای عملیات با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

2-  آزادراه قزوین -کرج کیلومتر 0 الی500+56 به علت اجرای عملیات ایمن سازی ابتدای کاردیل ها با اولویت بالی شکل کردن و ایمن سازی ناحیه انتقالی پل ها از تاریخ 1/ 2/ 98 الی 20/ 6 /98 روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

3-محورآزادراه قزوین-رشت کیلومتر0 الی 85، آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر0 الی84، آزادراه قزوین-کرج 0 الی 56، محور قدیم قزوین-رشت کیلومتر0 الی87 و محور قدیم قزوین-کرج کیلومتر0 الی 55 به علت تعمیر گاردیل های تصادفی از تاریخ 11 اردیبهشت ماه الی 15 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روزهرسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات جند روزه همزمان با اجرای عملیات با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

4-محور آزادراه قزوین – رشت کیلومتر 40 الی 72 به علت اجرای عملیات اصلاح نقاط حادثه خیز از روسازی بتونی از تاریخ 16 اردیبهشت الی 20 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

5-محور آزادراه قزوین – کرج (باند شمالی) کیلومتر 6 الی 56 به علت اجرای عملیات روکش حفاظتی میکروفیسینگ از تاریخ 2 اردیبهشت ماه الی 20 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

6-محور قدیم قزوین-آبیک کیلومتر0 الی55, به علت اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت از تاریخ 22 اردیبهشت ماه الی 20 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 روزهای یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه همزمان با اجرای عملیات با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

7-محورآزادراه قزوین-رشت کیلومتر0 الی76, آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر0 الی84 ، آزادراه قزوین-بوئین زهرا-ساوه کیلومتر 0 الی 78، محور قدیم قزوین-رشت کیلومتر0 الی77 و محور قدیم قزوین-تاکستان-آوج-رزن کیلومتر0الی135 به علت اجرای عملیات خط کشی سرد از تاریخ 22 اردیبهشت ماه الی 20 شهریورماه و روزهای شنبه از ساعت 14 الی  19 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه همزمان با اجرای عملیات با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

8-محورقدیم قزوین-زنجان کیلومتر0الی83 به علت اجرای عملیات خط کشی سرد از تاریخ 20 اردیبهشت ماه الی 20 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روزهرسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات جند روزه همزمان با اجرای عملیات با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

9-محور آزادراه قزوین - زنجان کیلومتر  76 و محور ضیاء آباد -نیکوئیه کیلومتر 3 به علت اجرای عملیات اصلاح تقاطع آزادراه ها از تاریخ 7 خرداد الی 20 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هرهفته بجز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

10-محور آزادراه آبیک- قزوین- زنجان حد فاصل آبیک تا عوارضی شماره 3 حد فاصل کیلومتر 0 الی  79 به علت اجرای عملیات نصب و تعویض نیوجرسی مفصلی تصادفی از تاریخ 8 خرداد ماه الی 20 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هرهفته بجز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

11-محورقدیم قزوین-رشت کیلومتر0 الی74 به علت اجرای عملیات لکه گیری ، درزگیری و روکش آسفالت از تاریخ 10 خردادماه الی 20 شهریورماه روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه همزمان با اجرای عملیات با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

12-محورقدیم قزوین-رشت کیلومتر 67 الی130, به علت اجرای عملیات احداث کانال و آبنمای بتنی، نصب گاردریل و برداشتن خاک دپو شده بین راه آهن قزوین- رشت از تاریخ  25 اردیبهشت ماه الی 20 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه همزمان با اجرای عملیات با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

13-آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر 36 الی 45 از تاریخ 27 تیرماه الی 20 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهار شنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه وجمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه به علت اجرای عملیات جمع آوری گاردریل دو موج و تهیه و نصب گاردریل سه موج همزمان تردد با اجرای عملیات با رعایت حوانب احتیاطی انجام خواهد شد.

14-آزادراه قزوین-کرج کیلومتر 6 الی 7 ، محور قزوین - بوئین زهرا کیلومتر 35 الی 45 از تاریخ 29 تیرماه الی 20 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14الی  19 و روزهای یکشنبه, دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14  هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز  قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت تعمیرات و درز انبساط پلها، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

15-آزادراه قزوین-رشت کیلومتر 10الی 72 به علت اجرای عملیات لکه گیری  از 23 مرداد ماه الی 20 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14 الی 18 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 18 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

16-محور قدیم قزوین-رشت(تونل شیرین سو-کیلومتر 55 الی 56) از 9 الی 13 شهریورماه از ساعت 8 الی 18 به علت عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی تونل شیرین سو، تونل فوق مسدود بوده و تردد از کنار گذر با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

استان قم

1- آزادراه قم-تهران(لاین جنوبی) کیلومتر 60 الی 500+48 به علت اجرای عملیات پروژو تهیه,حمل و نصب حفاظ مفصلی , از تاریخ 2 /2/ 98 الی  20/ 06/ 98 از ساعت 8 الی 18 روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه،چهار شنبه وهمچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای سه شنبه و پنجشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, تردد همزمان با اجرای عملیات با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

2-محور کمربندی قم-اراک (باند غربی)کیلومتر6 الی 0 از 11/ 02/ 98 الی 20/ 06/ 98 از ساعت 8 الی 18 روزهای شنبه،یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای سه شنبه و پنج شنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, تردد همزمان با اجرای عملیات با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

3-آزادراه تهران-قم و بالعکس (لاین سرعت) کیلومتر 500+30 الی 35 از تاریخ 30 خردادماه الی 20 شهریورماه از ساعت 7 الی 19 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه و همچنین از ساعت 7 الی 14 روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

استان البرز

1-محور آزادراه تهران-کرج-قزوین (باند جنوبی حد فاصل امام زاده طاهر کیلومتر 31 تا گرمدره کیلومتر3) از تاریخ 15 اردیبهشت ماه الی 13 شهریورماه از ساعت 23 الی 4 صبح روز بعد, روزهای یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, تردد همزمان با اجرای عملیات با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

2-محور آزادراه تهران-کرج-قزوین(باند جنوبی حد فاصل تیر شماره 1180 ابتدای حوزه محدوده آبیک الی تیر شماره 200 محدوده گرمدره) از 15 اردیبهشت الی 13 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14 الی 18 روزهای یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه از ساعت 8 الی 18 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, تردد همزمان با اجرای عملیات با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

3- محور کرج-چالوس (تونل شماره 5) به علت اجرای عملیات (مرمت فیبر نوری) در محدوده تونل امیر کبیر(تونل شماره 5) از 5 اردیبهشت ماه الی 20 اسفندماه 98, روزهای شنبه, یکشنبه, دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 16 و روزهای چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 هر هفته بجز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

4-محور آزادراه تهران - کرج کیلومتر 0 الی 13+500 به علت اجرای عملیات نیوجرسی مفصلی از تاریخ 11/ 2 /98 الی  20/ 06/ 98 روزهای شنبه, یکشنبه, دوشنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 17 و روزهای چهارشنبه از ساعت 9 الی 15 هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

5-آزادراه کرج-قزوین(بهشت سکینه تا نظرآباد) تیر شماره 600 الی 1030 از تاریخ 10 تیرماه الی 20 شهریورماه از ساعت 8 الی 15 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات روکش آسفالت یک لاین از مسیر مسدود و تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

6-محور کرج-چالوس بعلت اجرای عملیات (احداث سیستم روشنایی تونل شماره 1) کیلومتر 19 از تاریخ 19 مردادماه الی 19 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 12الی 16 و روزهای یکشنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 7 الی 16 و روزهای چهارشنبه از ساعت 7 الی 12 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

7-آزادراه کرج-قزوین و بالعکس (حدفاصل پل فردیس تا مهر ویلا) کیلومتر 10 الی 17 به علت اجرای عملیات جمع آوری گاردریل,نصب و رگلاژ نیوجرسی از تاریخ 19 مردادماه الی 14 شهریورماه از ساعت 9 الی 16 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

شرق استان تهران

1-کمربندی بومهن(رفت و برگشت, لاین سرعت) کیلومتر 22 الی 500+31 از تاریخ 19 خردادماه الی 20 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14الی 19 و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ,تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

2-محور فیروزکوه-تهران(باند جنوبی پل سعیدآباد) کیلومتر 70 الی 100+70 از 11 مردادماه الی 20شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 12  الی 18روزهای یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه از ساعت 8 الی 18 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 هر هفته به استثنای ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات مرمت پل تردد همزمان با اجرای عملیات با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

3-محور فیروزکوه - تهران (محدوده ورودی کمربندی رودهن حد فاصل کیلومتر 23 الی 25 از تاریخ 2 مردادماه الی 13 شهریورماه از ساعت 8 الی 17)، (محدوده آئینه ورزان حد فاصل کیلومتر 23 الی 56 از تاریخ 12 مردادماه الی 14 شهریورماه از ساعت 8 الی 17)، همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود و( محدوده ورودی کمربندی رودهن حد فاصل کیلومتر 103 الی 500 + 104 از تاریخ 12 الی 16 مردادماه از ساعت 8 الی 17)کمربندی رودهن مسدود بوده و تردد از مسیر دماوند - رودهن - بومهن - تهران اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

4-محور هراز(مسیر شمال به جنوب گالری امام زاده هاشم) از کیلومتر 18 الی 300+19 از تاریخ 22 مردادماه الی 13 شهریورماه همه روزه از ساعت 8 الی 18 به علت اجرای عملیات تعمیر و بهسازی گالری امام زاده هاشم, مسدود بوده و تردد از  مسیر جایگزین تونل مشاء انجام می شود.

غرب استان تهران

1-آزادراه تهران-قم و بالعکس کیلومتر 35 الی 63 از تاریخ 13تیرماه الی 20 شهریورماه از ساعت 9 الی 17 روزهای شنبه،یکشنبه، دوشنبه و همچنین از ساعت 9 الی 14 روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز  قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

2-آزادراه تهران-ساوه از کیلومتر صفر(عوارضی اول) الی کیلومتر 33(پل رودخانه شور) از تاریخ 12/ 05/ 98 الی 20/ 06 /98 ازساعت 8 الی 19 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت 8 الی 14 روزهای چهارشنبه هر هفته, به جز ایام تعطیلات رسمی و روز  قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

3-محور های  1- آزدراه تهران -قم کیلومتر 0 الی 64  2-آزادراه ری -ورامین کیلومتر 0 الی 24 به علت اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی از تاریخ 11 اردیبهشت ماه الی 20 شهریورماه، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 14 هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

4-آزادراه تهران-قم و بالعکس لاین سرعت کیلومتر 500+30 الی 35 از تاریخ 30 خردادماه الی 20 شهریورماه از ساعت 7 الی 19روزهای شنبه،یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه و همچنین از ساعت 7 الی 14 روزهای سه شنبه و پنجشنبه  هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

5-آزادراه تهران-ساوه و بالعکس لاین سرعت کیلومتر 0 الی 37 از تاریخ 2 الی 13 شهریورماه از ساعت 9 الی 16روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت 9 الی 4 روزهای چهارشنبه هر هفته, به جز ایام تعطیلات رسمی و روز  قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت عملیات مرمت نیوجرسی های بتونی همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

استان های مازندران و شرق استان تهران

1-محور هراز حد  فاصل کیلومتر 96 الی 500 + 96 از تاریخ 2 الی 12 شهریورماه به بصورت 24 ساعته به جز روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیلات رسمی و قبل و بعد از تعطیلات چند روزه یک لاین از محور مسدود و تردد همزمان با  اجرای عملیات  با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از یک خط عبور انجام خواهد شد.

2-محور هراز (محدوده گزنک –مش ورزان و تلخرود )کیلومتر 71 الی 500+72 به علت اجرای عملیات درز انبساط پل ها از تاریخ 2 الی 13 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 12 الی 18 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 18 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

3-کمربندی بومهن (رفت و برگشت  لاین سرعت) کیلومتر 22 الی 500+31 به علت اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی از تاریخ 19 خردادماه الی 20 شهریورماه روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه از ساعت 8 الی 19 و همچنین روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هرهفته به استثنای ایام تعطیلات و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد

4--محور هراز رودهن - پلور محدوده شهر آبعلی به علت عملیات روکش آسفالت از کیلومتر 200+1الی 300+3 از تاریخ 2 الی 13 شهریورماه از ساعت 12 الی 19 روزهای شنبه و همچنین روزهای یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه از ساعت 7 الی 19 و همچنین روزهای چهارشنبه از ساعت 17 الی 12 هرهفته به استثنای ایام تعطیلات و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد

5-محور قائمشهر -تهران پل ورسک کیلومتر77 الی 500+77 از تاریخ 5 الی 13 شهریورماه و روزهای شنبه از ساعت 12 الی 19 روزهای یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه از ساعت 7 الی 12 و همچنین روزهای چهارشنبه از ساعت 7 الی 12 به علت عملیات درز انبساط پل ورسک هرهفته به جر ایام تعطیلا ت رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.*


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون