گزارش تصویری از شصت ودومین جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح های ویژه ترافیکی