گزارش تصویری ازدیدار سردار " لطفعلی بختیاری" با کمیسر دکتر "چائو شیقوان" رئیس دانشگاه پلیس ملی چین