گزارش تصویری ازاولین نشست نمایندگان دوره سوم مجمع کانون بازنشستگان ناجا با حضور سردار اشتری