گزارش تصویری از همایش کوهپیمایی سراسری کارکنان ناجا به هفته ناجا