گزارش تصویری از ديدار چهره به چهره جانشین پليس پيشگيري ناجا با شهروندان در مرکز نظارت همگاني 197