گزارش تصویری ازحضور سردار "حسین اشتری" در نشست صمیمی با محققان و پژوهشگران در پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا