گزارش تصویری از نشست صیمیمانه فرمانده ناجا باپرستاران منتخب بیمارستان های نیروی انتظامی سراسر کشور به مناسبت روز پرستار