گزارش تصویری از بازدید فرمانده انتظامی تهران بزرگ از خبرگزاری پلیس