گزارش تصویری از بیست و هشتمین همایش سراسری معاونان و مدیران ادارات مرکزی و شعب استان های بانک قوامین