گزارش تصویری ازبرگزاری ششمین محفل انس پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت ناجا