گزارش تصویری از نمایش آخرین تولیدات فنی، مهندسی، نظامی و دفاعی در نمایشگاه اقتدار 40