گزارش تصویری همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی با حضور سردار حسین اشتری