گزارش تصویری از حاشیه همایش پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم