گزارش تصویری ازافتتاح سامانه پایش تصویری مرکز فرماندهی و کنترل ناجا