چهاردهمین همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی سراسر کشور