گزارش تصویری از برگزاری رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات سفر نوروز سال98