گزارش تصویری از برقراری نظم و امنیت توسط پلیس در روز طبیعت