گزارش تصویری از نشست عمومی فرماندهان، روسا و مدیران ارشد حوزه مرکزی ناجا ( جلسه اخوت)