گزارش تصویری از آئین گرامی داشت روز جانباز در مسجد مالک اشتر ستاد ناجا