گزارش تصویری از اقدامات قرارکاه ظفر یگان های ویژه ناجا مستقر در استان خوزستان