گزارش تصویری از تامین نظم وامنیت وخدمات رسانی پلیس درحادثه آتش سوزی بازار بزرگ سرپوشیده وقدیمی تبریز