عکس سلفی فرزندان شهید" محمد دهقان نیری" بر سر تربت پاک پدر شهیدشان