گزارش تصویری از اولین نشست خبری سردار " وحید مجید"