گزارش تصویری از حضور جانشین فرمانده ناجا در بیستمین همایش فرماندهان و مدیران انتظامی استان مازندران