گزارش تصویری بازدید رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح از محل برگزاری مسابقات گشت جاده ای