گزارش تصویری از امضاء تفاهم نامه مرزی میان دو کشور ایران و قطر