گزارش تصویری از مسابقات والیبال وابستگان نظامی و افسران رابط انتظامی خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران در مجتمع ورزشی غدیر ستاد ناجا