گزارش تصویری از حضور سردار "ایوب سلیمانی" در همایش پلیس امنیت اقتصادی