گزارش تصویری از حضور پلیس برای تأمین امنیت مراسم هیئت های عزاداری حسینی در سراسر کشور