گزارش تصویری از آیین افتتاح پلیس امنیت اقتصادی در گمرک شهید رجایی بندرعباس