گزارش تصویری از سیزدهمین نشست تخصصی معاونان و مدیران آماد و پشتیبانی ناجا