گزارش تصویری از روان سازی ترافیک درون و برون شهری مهران توسط پلیس