گزارش تصویری از حضورخستگی ناپذير ماموران مرزباني در مرز چذابه