گزارش تصویری از حضور فرمانده ناجا در قرارگاه اربعین فاوا ناجاوارتباط ویدئو کنفرانسی با مرزهای چهار گانه