گزارش تصویری از اقدامات یگان های ویژه ناجا در مر زمهران