گزارش تصویری ازحضور پلیس در راهپیمایی با دل آمدگان اربعین در تهران