گزارش تصویری از همایش معاونان و روسای مراکز وظیفه عمومی استان های سراسر کشور